Департамент житлово-комунального господарства та

енергоефективності 

майдан Незалежності, 2, м. Суми, 40000 
тел. (0542) 78-98-40
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Розпорядок роботи: понеділок - четвер – з 8.00 до 17.15; 

п’ятниця – з 8.00 до 16.00;
обідня перерва – з 12.00 до 13.00;
вихідні дні: субота, неділя.

 

 

Перелік адміністративних послуг, інформаційні картки адміністративних послуг та бланки заяв, необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги Сумською обласною державною адміністрацією

Перелік адміністративних послуг, що надаються Сумською обласною державною адміністрацією у сфері теплопостачання та централізованого водопостачання та/або водовідведення

Порядок внесення плати за видачу ліцензії (розширення провадження виду господарської діяльності)

Інформаційна картка адміністративної послуги видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

Технологічна картка адміністративної послуги видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

Інформаційна картка адміністративної послуги видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами

Технологічна картка адміністративної послуги видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами

Інформаційна картка адміністративної послуги видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

Технологічна картка адміністративної послуги видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

Інформаційна картка адміністративної послуги видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення

Технологічна картка адміністративної послуги видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення

 

ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

 

 

 

ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІСІЮ

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з попереднього розгляду та опрацювання документів для внесення пропозицій голові Сумської обласної державної адміністрації з питань ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках), транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії

1. Загальні положення

Комісія з попереднього розгляду та опрацювання документів для внесення пропозицій голові Сумської обласної державної адміністрації з питань ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках), транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії (далі – комісія) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, утвореним з метою забезпечення реалізації повноважень Сумської обласної державної адміністрації як органу ліцензування господарської діяльності у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (далі – види господарської діяльності).

У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та іншими законодавчими актами, що регламентують ліцензійну діяльність в Україні, розпорядчими документами Сумської обласної державної адміністрації та цим Положенням.

2. Основні завдання та функції

1. Комісія забезпечує:

розгляд заяв з документами, подання яких до органу ліцензування передбачено законом;

надання пропозицій голові Сумської обласної державної адміністрації або особі, яка виконує його обов’язки, щодо прийняття рішення про залишення заяви без розгляду, видачу ліцензії або відмову у видачі ліцензії, переоформлення ліцензії, зупинення дії ліцензії повністю або частково, відновлення дії ліцензії повністю або частково, анулювання ліцензії повністю або частково, розширення або звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом, видачу інших документів, визначених законом, що стосуються повноважень органу ліцензування.

2. Суб’єкти господарювання несуть відповідальність за достовірність інформації, зазначеної у поданих ними заявах та документах, відповідно до чинного законодавства.

3. Права та обов’язки

Комісія у разі необхідності для розгляду і вирішення питань, що належать до її компетенції, має право залучати до своєї роботи науковців, представників громадськості, інших фахівців у галузі теплопостачання, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

4. Склад та організація роботи

Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії. Персональний склад комісії затверджується розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації. До складу комісії включаються представники громадськості за згодою. Представники громадськості включаються строком на два роки.

Організаційною формою роботи комісії є засідання.

Засідання комісії вважається правоможним, якщо в його роботі бере участь більше половини від затвердженого складу комісії. Засідання комісії є відкритими.

Голова комісії скликає засідання та головує на засіданні. У разі відсутності голови комісії, його обов’язки виконує заступник голови комісії.

Секретар комісії:

забезпечує виконання доручень голови комісії, у тому числі щодо скликання комісії та формування порядку денного засідань комісії;

здійснює організаційне забезпечення роботи комісії;

готує матеріали до засідань комісії;

веде протокол засідань комісії;

забезпечує підготовку проєкту розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації про залишення заяви без розгляду, видачу ліцензії або відмову у видачі ліцензії, переоформлення ліцензії, зупинення дії ліцензії повністю або частково, відновлення дії ліцензії повністю або частково, анулювання ліцензії повністю або частково, розширення або звуження виду господарської діяльності ліцензіатом з урахуванням наданих комісією пропозицій.

Член комісії:

ознайомлюється з матеріалами, що надійшли на розгляд комісії;

може надавати пропозиції та/або зауваження під час засідання комісії;

бере участь у прийнятті комісією рішень у порядку, встановленому цим Положенням;

дотримується принципів законності, об’єктивності та неупередженості під час виконання своїх повноважень як члена комісії.

Засідання комісії проводяться з урахуванням строків, передбачених чинним законодавством, що регламентує ліцензійну діяльність в Україні.

Рішення комісії приймається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. При рівному розподілі голосів вирішальним є голос головуючого.

Члени комісії зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час виконання своїх повноважень як членів комісії.

У разі наявності конфлікту інтересів члена комісії під час прийняття комісією рішення, яке стосується конкретного суб’єкта господарювання, такий член комісії повинен повідомити комісію про наявність зазначеного конфлікту інтересів перед початком розгляду заяв та документів, що стосуються такого суб’єкта господарювання, про що зазначається у протоколі засідання комісії.

Член комісії, який повідомив комісію про конфлікт інтересів, не бере участі в голосуванні під час прийняття комісією рішення, що стосується відповідного суб’єкта господарювання.

Рішення комісії оформлюється протоколом, що готується секретарем комісії протягом робочого дня, у який було проведено засідання комісії.

Протокол підписується головуючим та секретарем комісії, а також на звороті кожної сторінки головуючим, секретарем та всіма членами комісії, які присутні на засіданні.

Протокол комісії є підставою для прийняття рішення про залишення заяви без розгляду, видачу ліцензії або відмову у видачі ліцензії, переоформлення ліцензії, зупинення дії ліцензії повністю або частково, відновлення дії ліцензії повністю або частково, анулювання ліцензії повністю або частково, розширення або звуження виду господарської діяльності.